Pretpostaviti ili predpostaviti? Kako se piše

Pravilan oblik je “pretpostaviti”, a ne “predpostaviti”. Razlog za to leži u pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti. Po ovom pravilu, zvučni suglasnik “d” ispred bezvučnog suglasnika “p” prelazi u svoj bezvučni par “t”. 

Ovo pravilo se dosljedno primenjuje u tvorbi imenica, pridjeva i glagola nakon određenih domaćih prefiksa, među kojima se nalazi i “pred-“.

Kako se piše pretpostaviti ili predpostaviti?

Razumijevanje pravila o jednačenju suglasnika po zvučnosti može biti ključno za pravilno korišćenje reči koje počinju određenim prefiksima, kao što je “pred-“. Ovo pravilo se primenjuje kako bi se očuvala harmonija zvuka između suglasnika koji slede jedan drugi. U slučaju prefiksa “pred-“, koji je u pitanju kod reči “pretpostaviti”, zvučni suglasnik “d” mora se prilagoditi bezvučnom suglasniku “p” koji sledi.

Konkretno, kada imamo zvučni suglasnik “d” ispred bezvučnog suglasnika “p”, dolazi do promene “d” u njegov bezvučni par “t”. Ovaj proces se naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti.

Pravilni primjer za pisanje pretpostaviti ili predpostaviti

Evo nekoliko primjera koji ilustruju ispravnu upotrebu riječi pretpostaviti:

1. Pretpostaviti

   – Ispravno: Moram pretpostaviti da je to tačno.

   – Neispravno: Moram predpostaviti da je to tačno.

2. Pretplatnica

   – Ispravno: Ona je pretplatnica na taj časopis.

   – Neispravno: Ona je predplatnica na taj časopis.

3. Pretposlednji

   – Ispravno: Pretposlednja stranica u knjizi.

   – Neispravno: Predposlednja stranica u knjizi.

4. Pretplatnički

   – Ispravno: Pretplatnički popust je dostupan.

   – Neispravno: Predplatnički popust je dostupan.

5. Pretpostavljeni

   – Ispravno: On je pretpostavljeni direktor.

   – Neispravno: On je predpostavljeni direktor.

U svim ovim primjerima, primjenjeno je pravilo o jednačenju suglasnika po zvučnosti, što rezultira ispravnim oblikom “pretpostaviti”. 

Ovo pravilo se odnosi na različite reči koje počinju prefiksom “pred-“, kao i na druge slične prefikse poput “nad-“, “od-“, i “pod-“. Važno je pratiti ovo pravilo kako bi se obezbedila ispravna gramatička forma u pisanju reči koje koriste ove prefikse.

Česte pretrage:

Scroll to Top